Den 5 oktober hade REDO, tillsammans med Framtidshoppet, en livesändning av ett samtal mellan Kinna Skoglund och advokat Azar Nikbakht. 

Vi har gjort en sammanställning av samtalet.
(Och här finns en kort sammanfattning på dari.)

 

Den nya regeringen och Tidöavtalet

Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) bildar regering med stöd och inflytande av SD. SD sitter alltså inte i regeringen, men samarbetar med regeringen. SD har stort inflytande över politiken i Sverige. Alla partier vill ha striktare migrationspolitik och striktare kriminalpolitik.

Riktlinjerna för hur regeringen och SD vill att Sverige ska styras bestäms genom Tidöavtalet. 

Gymnasielagen

Det är svårt att tänka sig att Gymnasielagen skulle påverkas, eftersom det tar många år att ändra en lag och Gymnasielagen redan är en tillfällig lag som upphör 20 januari 2025.

Migrationsverket prövar alltid ansökningar utifrån de skäl som är bäst för den som söker.

Eftersom Gymnasielagen ger permanent uppehållstillstånd ger det ett bra skydd. Om man exempelvis har sökt både asyl och förlängning på Gymnasielagen prövar därför Migrationsverket ens ansökan utifrån Gymnasielagen först. 

Anhöriginvandring

Det är redan idag svårt att få återförenas med sin familj. Rätten finns i internationell rätt, i EU-lagstiftning och i Barnkonventionen, så det går inte att ta bort den helt, men det går att göra reglerna för anhöriginvandring hårdare. Den nya regeringen vill inte ha en mer generös anhöriginvandring än EU-rättens miniminivå.

För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige finns det särskilda krav. Man måste exempelvis ha permanent uppehållstillstånd och kunna försörja den andra. 

Om man söker om att ta hit sin partner gör Migrationsverket en bedömning som baseras på hur seriöst förhållandet är. Det finns inget specifikt tidsspann som avgör om man får bifall.

Om en person i ett par i Sverige har ett utvisningsbeslut, men vill söka uppehållstillstånd för att bo med sin familj i Sverige, vill Migrationsverket ibland att hen söker nytt uppehållstillstånd som anhörig från sitt hemland. 

Asyl

Det kommer inte ske så stora förändringar när det kommer till asyl, eftersom många regleringar är skyddade i internationell rätt och EU-rätt. EU-rätten står alltid över nationell lagstiftning och säger bland annat att alla har rätt att söka asyl, att alla har rätt att få sin asylansökan prövad i en individuell prövning och att alla har rätt till en rättssäker prövning. EU-rätten specificerar också på vilka grunder man kan få flyktingstatus och subsidiär skyddsstatus (vilket kallas alternativ skyddsstatus i svensk lagstiftning) och vilken slags skydd man har rätt till.

Om du undrar någonting specifikt om ditt fall bör du ta kontakt med en jurist.

Utvisning

Det är oklart om den nya regeringen kommer skriva ett återvändandeavtal med regimen i Afghanistan. Det hade varit politiskt känsligt att skriva ett avtal med talibanerna men samtidigt vill den nya regeringen kunna utvisa. Oavsett är några saker säkra:

  • Man kan inte göra massutvisningar. 
  • Man kan inte riva upp permanenta uppehållstillstånd utan lagliga grunder. Lagarna kan ändras, men det kommer att ta tid. Det finns en generell regel som säger att man inte kan återkalla positiva beslut. För att återkalla måste det ske enligt särskilda regler. Det spelar till exempel roll hur länge man varit i Sverige.
  • Man kan återkalla tillfälliga uppehållstillstånd. Ett skäl kan vara att man ljugit i processen eller inte berättat allt.
  • Man får inte utvisa människor till länder där de riskerar förföljelse, tortyr, förnedrande eller omänsklig behandling.

Om man blivit utvisad måste man välja själv om man vill försöka återvända till Sverige igen. Det är dock alltid bra att först prata med en jurist för att förstå hur starkt ärende man har, och om någonting förändrats sedan man fick sitt utvisningsbeslut.

Permanent uppehållstillstånd

När man har fått PUT så får man göra i princip allt som alla andra får, exempelvis studera på universitet.

Ibland kallar Migrationsverket till intervju när man sökt PUT. Det beror på att Migrationsverket ibland kan tycka att det är lättare att få fram informationen genom samtal. Vi vet inte om samtal ger högre chanser att få PUT. 

Man kan alltid be att få ta med någon till intervjun på Migrationsverket. En del handläggare säger ja till det, andra säger nej. Den person som är medföljande får inte delta aktivt i samtalet. Om man behöver någon typ av juridisk förberedelse så kan det vara bra att prata med någon juridiskt kunnig, helst en jurist. 

Ersättning

Den nya regeringen kan göra det svårare att få ersättning under asylprocessen, men det finns EU-lagar om asylmottagande som fastställer en miniminivå som de måste förhålla sig till. Så länge man enligt lagen har rätt till bistånd så brukar man exempelvis få bo kvar i sin lägenhet. Det är först när Migrationsverket beslutar om att du inte har rätt till att bo kvar som du behöver lämna boendet.

Spårbyte

Asylsökande som fått avslag på sin ansökan kan istället söka uppehållstillstånd för arbete. Det kallas spårbyte. Man kan bara göra spårbyte efter första asylutredningen. Man kan alltså inte göra spårbyte om man haft Gymnasielagen. Det är oklart om spårbyte kommer påverkas under mandatperioden.

Ta alltid hjälp av en jurist om du ska göra ett spårbyte.

Pass

Man söker om främlingspass via Migrationsverket. Främlingspass är ett pass man får när ens hemland inte kan utfärda pass.

Juridisk hjälp

Om du har fler frågor eller behöver juridisk hjälp finns här en lista på gratis hjälp.

Samtalsstöd

Om du behöver samtalsstöd, titta här.

LÄS SAMMANFATTNING PÅ DARI